TKO international exhibition- TOKYO, OSAKA&KYOTO

AQUATINIT ECTHINGS

TKO international exhibition- Tokyo, Japan

Metropolitan Theater 

TKO international- Kyoto exhibition at Art Zone Kaguraoka

Director: Uhei Taniguchi 

4 Yoshida Kanguraokacho, Sakyo, Kyoto, Japan

TKO international – Osaka Exhibition, Gallery Irohani 

Director: Yoko Kitano 

Kaichohigashi, Sakai-ku, Sakai City, Osaka Japan